วิธีการ และ ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน

 1. สิ่งที่เจ้าของที่ดินควรทราบ
 2. ที่ดินที่ครอบครองอยู่มีหลักฐานอะไร ให้นำหลักฐานที่มีไปประกอบการยื่นคำขอ รังวัดที่ดิน ที่ดินตั้งอยู่ หมู่ที่เท่าใด ตำบล อำเภอ อะไร
 3. เจ้าของที่ดินข้างเคียงเป็นผู้ใดบ้าง ติดที่สาธารณประโยชน์หรือไม่
 4. สภาพที่ดินเป็นอย่างไร เช่น ที่นา ที่สวน ที่ไร่ ที่อยู่อาศัย

การยื่นคำขอรังวัดที่ดิน
ยื่นที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ คือ โฉนดที่ดิน ติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่ที่ดินนั้น ตั้งอยู่ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ติดต่อที่สำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เว้นแต่ ได้มีการยกเลิกอำนาจนายอำเภอ ให้ติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

หลักฐานประกอบการขอรังวัด แบ่งแยก หรือสอบเขตโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

 • บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์


หลักฐานประกอบการขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน
บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
โฉนดที่ดินที่จะขอรวม ต้องมีลักษณะดังนี้

 • ต้องเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทเดียวกัน เว้นแต่ โฉนดแผนที่ กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้
 • ต้องมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินเหมือนกันทุกฉบับและต้องยังมีชีวิตอยู่ทุกคน
 • ต้องเป็นที่ดินติดต่อผืนเดียวกัน ในจังหวัดและสำนักงานที่ดินเดียวกัน


ขั้นตอนการรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดิน

 • รับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์
 • รับคำขอสอบสวน ชำระเงินค่าธรรมเนียมคำขอ
 • ส่งฝ่ายรังวัดดำเนินการ นัดวันทำการรังวัด กำหนดตัวช่างรังวัด กำหนดเงินมัดจำรังวัด
 • ค้นหารายชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง และพิมพ์หนังสือแจ้งข้างเคียง
 • รับหนังสือแจ้งข้างเคียง วางเงินมัดจำรังวัด รับหลักเขตที่ดิน
 • ช่างรังวัดออกไปทำการรังวัดตามวันที่กำหนดไว้
 • คำนวณเนื้อที่ และเขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน
 • ส่งเรื่องรังวัดคืนฝ่ายทะเบียน เรียกผู้ขอมาจดทะเบียน
 • สอบสวนจดทะเบียนแบ่งแยก
 • ตรวจอายัด
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าโฉนด
 • แก้รายการทะเบียน และจดทะเบียนแบ่งแยก
 • สร้างโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก
 • เสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตรา แจกโฉนดที่แบ่งแยก


ขั้นตอนการขอแบ่งแยกตรวจสอบเนื้อที่ และรวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์
1. เจ้าของที่ดินนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์และเอกสารต่างๆ ไปยื่นคำขอ
2. ให้ถ้อยคำในการนัดรังวัด เพื่อ

 • กำหนดวันทำการรังวัด
 • กำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัด
 • กำหนดเจ้าหน้าที่และสถานที่นัดพบ
3. รับเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดและปักหลัก จนเสร็จการ
4. ลงนามในเอกสารต่าง ๆ
5. รอรับหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการจดทะเบียนฯลฯ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรังวัดหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และโฉนดที่ดิน

 • ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์
ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่30 บาท
ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน ไร่ละ
เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
2 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 30 บาท
ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 30 บาท
ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท
ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท
ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท

 • ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน
ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 50 บาท
ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน ไร่ละ2 บาท
เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 

 • ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 40 บาท
ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 40 บาท
ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท
ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท
ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท

 • ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
ค่าคำขอ แปลงละ5 บาท
ค่ามอบอำนาจ เรื่องละ 20 บาท
ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ20 บาท
ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ 10 บาท
ค่าหลักเขต หลักละ 15 บาท


ค่าใช้จ่ายการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และคนงานจ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และค่าจ้างคนงานที่จ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ค่าป่ายการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัด คนหนึ่งวันละ 50 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการรังวัดให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เรื่องละ 100 บาท
การคิดค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินที่ผู้ขอจะต้อชำระตามกฎหมาย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 และ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497) มีดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมรังวัด
เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลง/วัน/ละ40 บาท
เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แปลง/วัน/ละ30 บาท
 • ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท (ตามที่ใช้จริง)
 • ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้
 1. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 100 บาท
 2. ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ วันละ 50 บาท
 3. ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด วันละไม่เกิน 800 บาท
 4. ค่าคนงานรังวัด คน/วัน 200 บาท หรือ 250 บาท (ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนด) ทั้งนี้ การกำหนดวันทำการรังวัดตามข้อ 3 และ 4 กำหนดตามจำนวนเนื้อที่ ดังนี้

 

 • การรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
เนื้อที่ไม่เกิน5 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน1,950 บาท
เนื้อที่ไม่เกิน15 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน3,750 บาท
เนื้อที่ไม่เกิน30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน5,550 บาท
เนื้อที่ไม่เกิน50 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน7,350 บาท
เนื้อที่ไม่เกิน100 ไร่ เวลาทำการ 5 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน9,150 บาท
เนื้อที่ไม่เกิน150 ไร่ เวลาทำการ 6 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน10,950 บาท
เนื้อที่เกิน150 ไร่ เวลาทำการ 7 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน12,750 บาท

 • การรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
เนื้อที่ไม่เกิน20 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน1,450 บาท
เนื้อที่ไม่เกิน50 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน2,750 บาท
เนื้อที่ไม่เกิน100 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน4,050 บาท
เนื้อที่ไม่เกิน150 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน5,350 บาท
เนื้อที่่เกิน150 ไร่ เวลาทำการ 5 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน6,650 บาท
หมายเหตุ

 • ให้ใช้สำหรับพื้นที่โล่งเตียน
 • ส่วนพื้นที่ชุมชุน ที่นา ที่ไร่ ที่สวน ที่มีแนวเขตคดโค้งและมีปัญหาอุปสรรค ซึ่งต้องแก้ไขตามหลักวิชาการรังวัดและทำแผนที่ เช่น หมุดหลักฐานโครงงานแผนที่สูญหาย จำกัดเนื้อที่ ให้เพิ่มจำนวนวันทำการรังวัด 1 วัน
ในกรณีรังวัดออกโฉนดที่ดิน หากมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ให้เพิ่มค่าพาหนะ 1 วัน สำหรับการรังวัดแบ่งแยก(จัดสรร) ให้ทำการรังวัดและปักหลักเขต ให้คำนวณวันทำการทุก 12 แปลงต่อหนึ่งวัน
Powered by MakeWebEasy.com