ช่างสำรวจที่ดี

คำว่า ช่างสำรวจ (surveyor) ในที่นี้หมายถึงช่างทั้งหลายซึ่งใช้วิชาสำรวจเกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งในงานด้วย ความเข้าใจในทฤษฎี และความชำนาญในการปฏิบัติงานเป็นหลักสำคัญที่ช่างสำรวจควรจะต้องมี แต่ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นนั้น บุคลลที่มีอุปนิสัยใจคอที่ดีย่อมประสบความสำเร็จในชีวิตการงานกว่าบุคคลที่มีแต่ความรู้ความชำนาญเพียงอย่างเดียว คุณสมบัติเหล่านี้ ช่างสำรวจทุกคนจะต้องมี

 1. จะต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติแบบนักวิทยาศาสตร์ กล่าวคือไม่เชื่ออะไรจนกว่าจะได้พิสูจน์แล้ว
 2. จะต้องมีความเชื่อถือได้
 3. จะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มเผชิญปัญหาต่างๆ ด้วยความมั่นใจ
 4. จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
 5. จะต้องเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบ ไม่อวดผลงานของตัวเองเมื่อยังไม่เสร็จเรียบร้อย
 6. จะต้องเป็นผู้ที่สามารถจำและคิดได้อย่างไม่สับสน และใช้เหตุผลตามวิธีตรรกวิทยา โดยปราศจากความลำเอียงใด ๆ
 7. จะต้องเป็นผู้ที่มีอารมณ์ดี ให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา เป็นที่รักใคร่ของผู้ร่วมงาน และเป็นที่วางใจของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง


ข้อเตือนใจช่างสำรวจ
ก่อนที่จะเริ่มงานในสนาม ช่างสำรวจจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

 1. การสำรวจครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่ออะไร
 2. ต้องการความละเอียดมากน้อยเพียงใด
 3. การวัดแต่ละชนิดต้องการความถูกต้องในทางใด
 4. จะสามารถทำการสำรวจให้ถูกต้องมากกว่าในงานที่ชั้นนี้ต้องการได้หรือไม่ โดยไม่เสียแรงงานและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 5. อะไรเป็นมูลเหตุที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดขึ้น
 6. มีวิธีใดบ้างที่เราสามารถจะปฏิบัติได้ เพื่อประกันมิให้เกิดความผิดพลาดเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในงานนั้น
 7. เครื่องมือชนิดใดที่จะใช้ในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและเหมาะสมกับชั้นของงาน
 8. ช่างสำรวจจะจัดการอย่างไร จึงจะให้แรงงานและทุนลดต่ำลงได้
 9. ความถูกต้องของงานสำรวจมากน้อยเพียงใด จึงจะได้รับการรับรอง

Powered by MakeWebEasy.com