ข้อเตือนใจช่างสำรวจ

ก่อนที่จะเริ่มงานในสนาม ช่างสำรวจจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

  1. การสำรวจครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่ออะไร
  2. ต้องการความละเอียดมากน้อยเพียงใด
  3. การวัดแต่ละชนิดต้องการความถูกต้องในทางใด
  4. จะสามารถทำการสำรวจให้ถูกต้องมากกว่าในงานที่ชั้นนี้ต้องการได้หรือไม่ โดยไม่เสียแรงงานและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  5. อะไรเป็นมูลเหตุที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดขึ้น
  6. มีวิธีใดบ้างที่เราสามารถจะปฏิบัติได้ เพื่อประกันมิให้เกิดความผิดพลาดเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในงานนั้น
  7. เครื่องมือชนิดใดที่จะใช้ในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและเหมาะสมกับชั้นของงาน
  8. ช่างสำรวจจะจัดการอย่างไร จึงจะให้แรงงานและทุนลดต่ำลงได้
  9. ความถูกต้องของงานสำรวจมากน้อยเพียงใด จึงจะได้รับการรับรอง

Powered by MakeWebEasy.com